SYSTEM ADMINISTRACJI SZKOŁĄ - Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu SchoolEMpower Polska

Obowiązuje od 2013-02-15

Serwis internetowy SchoolEMpower Polska, działający pod adresem, schoolempower.pl prowadzony jest przez: SchoolEmpower Polska Irena Kniaź, z siedzibą w Warszawie przy ul. Cyprysowej 6, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, nr NIP 113-05-12-041, nr Regon 146406074.

Definicje:
Platforma lub System - system internetowy działający w modelu ASP (nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika), dostępny pod adresem platforma.schoolempower.pl, sprzedający usługę zarządzania szkołami za pośrednictwem Internetu;

Usługa - korzystanie z serwisu Platformy

School Empower Polska - SchoolEmpower Polska Irena Kniaź

Klient Platformy lub Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność edukacyjną, posiada szkołę rzeczywistą lub wirtualną i korzysta z platformy w celu administracji szkoły.

Klient Szkoły - osoba fizyczna lub prawna, która uczęszcza na zajęcia, kursy lub lekcje, prowadzone przez Klienta Platformy w ramach jego działalności edukacyjnej;

Subdomena – nazwa własna szkoły, która w połączeniu z nazwą domeny schoolempower.pl określa adres szkoły na Platformie. Przykład: w adresie url akademiasportu.schoolempower.pl określenie „akademiasportu” jest subdomeną;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Platformy, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

 

 1. Zakup serwisu
  1. Platforma prowadzi usługi za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o usługach Platforma zamieszcza na stronie www.schoolempower.pl.
  2. Klientem Platformy może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
  3. Zamówienia od Klientów Platformy są przyjmowane przez stronę internetową platforma.schoolempower.pl (oraz link ze strony www.schoolempower.pl) 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  4. Do dokonywania zakupów w Platformie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto klienta szkoły należy wypełnić formularz dostępny na stronie  http://platforma.schoolempower.pl/signup , w tym podać dane kontaktowe (adres szkoły, adres email, telefon kontaktowy), określić hasło do konta i zaakceptować regulamin
 2. Zasady użytkowania
  1. Przedmiotem działalności Serwisu www.schoolempower.pl jest świadczenie usług w zakresie zarządzania szkołami za pośrednictwem Internetu.
  2. Aby korzystać z Platformy, konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „Cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz posiadanie przez Użytkownika konta poczty e-mail
  3. Po opłacie za usługę Klient Platformy otrzymuje dostęp do czynnosci Systemu takich jak edycja i publikowanie treści klas / kursów na subdomenie szkoły.
  4. Publikując opis kursów na subdomenie szkoły, Klient Platformy bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wysyłane treści.
  5. Klient Platformy nie może korzystać z kont innych Klientów Platformy oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie następuje osobom umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
  6. Konto w Platformie Schoolempower nie może być sprzedane, zamienione, odstąpione.
  7. Klient Platformy ma możliwość rejestracji Klientów Szkoły na swojej Subdomenie. Dane Klientów Szkoły są własnością Klienta Platformy w ramach obowiązującego prawa o danych osobowych. SchoolEmpower zapewnia bezpieczne środowisko do utrzymywania danych Klientów Szkoły, natomiast Platforma nie jest odpowiedzialna za dane, w momencie gdy zostaną one wyeksportowane poza system w ramach funkcji eksportu.
  8. School Empower Polska ma prawo zablokować dostęp do Konta bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy:
   1. Klient Platformy nie dokona opłaty za serwis platformy w okresie zdefiniowanym przez rodzaj usługi (z reguły raz w miesiącu, nie później niż w rocznicę rejestracji + okres zwłoki)
   2. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu
   3. Użytkownik nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. Zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)
 3. Reguły E-commerce
  1. Platforma SchoolEMpower może byc skonfgurowana przez Klienta Platformy do sprzedazy rejestracji na kursy przez internet dla Klientów Szkoły.
  2. Platforma ma wbudowaną integrację z bramką płatności PayU. W celu uaktywnienia sprzedazy przez internet Klient Platformy musi zawrzeć umowę z serwisem PayU. Parametry płatności PayU (klucze, hasła i szyfry) muszą zostać wpisane do konta klienta platformy.
  3. Oferta kursów jest opublikowana na stronach publicznych subdomeny Klienta Platformy.
  4. Sprzedaz rejestracji na kurs odbywa si ę na warunkach zdefiniowanych przez Klienta Platformy i jest regulowana umową między Klientem Platformy a Klientem Szkoły.
 4.  Polityka prywatności
  1. Rejestrując Konto w Systemie, Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.
  2. Dane Użytkownika nie są udostępniane żadnym podmiotom, osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji mających umocowanie prawne.
  3. School Empower Polska oświadcza, że w rozumieniu przepisu art. 7 pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Systemu School Empower
  4. Pliki Cookies wysyłane przez System oraz Serwis nie pobierają żadnych danych personalnych Użytkownika, dopóki pomyślnie nie zakończy procesu rejestracji w Systemie
  5. Użytkownik może dokonać zmiany podanych danych poprzez dokonanie aktualizacji w zakładce „Moje Konto”
 5. Rozliczenia
  1. Klient-Platformy, zamawia usługi Platformy poprzez dokonanie płatności w PayU. Po dokonaniu transakcji klient jest przekierowany na stronę w systemie Platformy potwierdzającą zamówienie. Dokonanie transakcji jest równoznaczne z zawarciem umowy na użytkowanie Platformy na czas 1 miesiąca.
  2. Kolejne płatności za użytkowanie Platformy odbywają się okresowo (zwykle miesięcznie) , zgodnie z warunkami usługi.
  3. Klient Platformy może dokonać opłaty będąc zalogowanym na swoje Konto, za pośrednictwem systemu payu.pl. Dokonane płatności nie podlegają zwrotowi
  4. Historia płatności jest dostępna w opcji "Moje Konto"
 6. Obowiązki
  1. School Empower Polska zobowiązuje się do poufności bazy danych zgromadzonej przez Użytkownika oraz wszelkich jej fragmentów
  2. School Empower Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystane Systemu przez Użytkownika
  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawartość przesyłanych danych zgodnie z przepisami prawa
  4. Użytkownik z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie może:
   1. Trwale lub czasowo zwielokrotniać Systemu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
   2. Zwielokrotniać kodu Systemu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904)
   3. Obserwować, badać i testować funkcjonowanie Systemu w celu poznania jego idei i zasad, ale tylko w zakresie w jakim miałoby to być wykonywane bez związku z korzystaniem z Systemu zgodnie z Umową
   4. Korzystać z Systemu w sposób sprzeczny z prawem
   5. Importować do Systemu adresy elektroniczne osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Użytkownika
  5. School Empower Polska nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu spowodowane takimi czynnikami jak siła wyższa, awaria sprzętu, ingerencja Użytkownika niezgoda z przeznaczeniem Systemu, nawet gdyby skutkowało to utratą danych przez Użytkowników
  6. School Empower Polska nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność do funkcjonalności Systemu, wynikającą z dokonywanych zmian, ulepszeń. Stosownie do możliwości Użytkownicy będą powiadamiani o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania.
  7. School Empower Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanego wykorzystania przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika
  8. Wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych, ich układu, kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy, jest zabronione.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
   1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
   2. do korzystania z Platformy przystąpił dobrowolnie
   3. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
   4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów prawidłowej realizacji Umowy,
   5. wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Platformy,
   6. umieszczone na Koncie dane osobowe, informacje, dotyczące Użytkownika lub innych osób nastąpiło w sposób zgodny z prawem oraz że nie narusza dóbr osób trzecich.
   7. wyraża zgodę na wystawianie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur VAT w postaci elektronicznej, a dotyczących korzystania z Systemu. Taką zgodę można cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie na adres siedziby SchoolEmpower Polska odpowiedniego oświadczenia lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia do Biura Obsługi Klienta.
  2. SchoolEmpower Polska zastrzega sobie prawo do moderowania sposobu realizacji Usługi oraz do odmowy realizacji Usługi.